Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

przeciwdeszczowy
Elections in Russia
przeciwdeszczowy
- Decyzja chybiona z wnioskiem o areszt, która skończyłaby się odmową takiego wniosku...areszt zostałby nie zastosowany, jak ja bym wyglądał MEDIALNIE?
przeciwdeszczowy
7309 4183 500
Z artykuły wynika że analitycy ankietowani przez PAP przecenili zyski... 
przeciwdeszczowy
>Połowa pracujących zarabia mniej niż średnia

Matematyki się nie oszuka 🤔

przeciwdeszczowy
6747 0e6e 500
Reposted frommangoe mangoe
przeciwdeszczowy
Reposted fromFlau Flau viaLukasYork LukasYork
przeciwdeszczowy
4776 0c8b 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaLukasYork LukasYork

March 19 2018

przeciwdeszczowy
5470 ec8c 500
Reposted fromkelu kelu
przeciwdeszczowy
4717 0a12
Reposted fromtfu tfu viaslova slova
przeciwdeszczowy
Reposted fromknwk knwk viaslova slova
przeciwdeszczowy
Play fullscreen
Kim Dotcom: The Deep State, WikiLeaks, and Seth Rich
przeciwdeszczowy
2856 3ac5 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub
przeciwdeszczowy
Reposted bymangoekeluregcordOhSnapkapitan69
przeciwdeszczowy
Europeans are losing their homelands, area by area, city by city
Reposted bymangoe mangoe

March 17 2018

przeciwdeszczowy
1979 ba26 500
Reposted fromFero Fero
przeciwdeszczowy
2027 2781 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
przeciwdeszczowy
If you slither, crawl, walk, swim, or fly... you're food.
— Chinese proverb
przeciwdeszczowy
Reposted fromkaiee kaiee viakelu kelu
przeciwdeszczowy
1810 0e2b
Reposted bymangoekelumk3stalkermarcusslovaaunds

March 16 2018

przeciwdeszczowy
1149 c153 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl